Par projektu

Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem”

Projekta mērķis

Projekta uzdevums ir iemācīt informācijas sabiedrībā nepieciešamās pamatprasmes iedzīvotājiem, kuriem nav pieredzes datoru un interneta lietošanā vai kuri ir izmantojuši datoru, taču nekad nav izmantojuši interneta pakalpojumus.

Projekta mērķis ir darba spēju veicināšana – veicināt piekļuvi darba tirgum un atgriešanos tajā tiem, kam ir grūtības iesaistīties vai no jauna integrēties darba tirgū, kuram jābūt atvērtam ikvienam.

Projekta vispārējie mērķi

 • Paaugstināt darba tirgus pieejamību bezdarbniekiem
 • Samazināt diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū un atbalstīt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba dzīvē
 • Veicināt bezdarbnieku personiskās un sociālās aktivitātes
 • Apmācīt mērķauditorijas datora un interneta lietošanā, t.sk. darba iespēju meklēšanai
 • Nodrošināt iespēju papildināt zināšanas patstāvīgi, izmantojot e-studiju palīdzību
 • Sekmēt savstarpējo komunikāciju, tādējādi mazinot sociālo atstumtību
 • Iesaistīt sociālos partnerus darba tirgus pieprasījumu analīzē informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iemaņu jomā

Projekta specifiskie mērķi

 • Apzināt bezdarbnieku datorprasmju līmeņus, intereses un vajadzības partneru pašvaldību teritorijās
 • Izstrādāt datorapmācības programmas un apmācības programmas atbilstoši pašvaldību vajadzībām
 • Izstrādāt, notestēt un aprakstīt procedūras un metodoloģiju bezdarbnieku un darba meklētāju digitālo prasmju novērtēšanai un attīstībai
 • Izstrādāt rekomendācijas sociāli atstumto iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū un sabiedrībā, izmantojot digitālās prasmes
 • Veikt pētījumus par:
  • publiskajiem interneta piekļuves punktiem, to pieejamību un izmantošanu
  •  datorapmācības centriem reģionos
  •  Nodarbinātības valsts aģentūras bezdarbniekiem piedāvāto datorapmācību programmām
  •  bezdarbnieku un darba ņēmēju vajadzībām
  •  IT izmantošanu un nepieciešamajām zināšanām darba tirgū darba devēju skatījumā

Projekta aktivitātes

Apmācību programmu izstrāde un ieviešana

 • Apmācības programmu izstrāde datorprasmju un interneta iespēju izmantošanas apguvei
 •  Apmācību materiālu izstrāde
 •  E-apmācību un e-kursu izstrāde
 •  Sertifikācijas un pārbaudes procedūras izstrāde
 •  IT apmācību pakalpojuma ieviešana
 •  Pilotapmācības:
  • Pirmā pilotapamācība 1000 bezdarbniekiem Preiļos un Valmierā (10.2005-12.2005)
  • Otrā pilotapamācība 7000 bezdarbniekiem Krāslava, Preiļos, Valmierā, Ventspilī (01.2006-08.2006)

Rekomendāciju izstrāde likumdošanā

 • Definēt nepieciešamās izmaiņas un papildinājumus likumdošanā
 • Projekta laikā iegūto zināšanu un pieredzes apkopošana

Projekta rezultātu un informācijas izplatīšana

 • Materiālu izplatīšana par apmācības iespējām attiecīgajos reģionos un sabiedrisko interneta pieejas punktu apzināšana
 • Informēšana par projekta mērķiem, termiņiem, kontaktpersonām, iespēju piedalīties gan reģionālajos, gan Latvijas medijos
 • Projekta mājas lapas izveide

Mērķa auditorija

 •  Bezdarbnieki, kuriem
  •  nav zināšanu un prasmju izmantot datorus un internetā pieejamus pakalpojumus,
  •  ir pieredze izmantot datoru, bet kuri nav izmantojuši interneta pakalpojumus vai nav veikuši darījumus ar interneta palīdzību,

kā arī:

 • Iedzīvotāji, kuri vēlas pārkvalificēties